ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε. Εμπόριο κ' Βιομηχανία Ξύλου

Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 94111 26510 93337
ΠΡΕΒΕΖΑ 26820 22466, 26820 22072 2682024820